Humanities
Prof. Ravi Kant M.Phil., HPES-1
Prof. Swami Nath M. Phil., HPES-1
Dr. Uttama Pandet Ph.D., HPES-1
Prof. Manjinder Kaur M. Phil.
Dr.Dipali Ph. D., HPES-1
Dr. Jagdish Chand Ph. D., HPES-1
Prof. Jagpal Singh Tomar M.Phil., HPES-1
Dr. Manoj Kumar Ph. D., HPES-1
Prof. Himender P.T.A.
Dr. Mohan Singh Chauhan Ph. D., HPES-1
Prof. Dinesh Kumar P.T.A.
Prof. Awdesh Yadav M.Phil., HPES-1
Prof. Monika M.Phil., HPES-1
Dr. Rajender Sharma Ph. D., HPES-1
Prof. Bharti
Dr. Urvashi Chauhan Ph. D.
Dr. Kamla Devi Ph. D.
Dr. Sarita Bansal Ph. D., HPES-1
Dr. O. P. Rahi Ph. D., HPES-1
Commerce
Dr. Chander Kant Sharma Ph. D., HPES-1
Prof. Gurjeet Kaur P. T. A.
Science
Prof. Neel Kant M.Phil., HPES-1
Prof. Preeti M.Phil., HPES-1
Prof. Anju Aggarwal M.Phil., HPES-1
Dr. Rajesh Trehan Ph. D., HPES-1
DR. Saloni Sood Ph. D., HPES-1
Prof. Parvesh HPES-1
Dr. Mansi Harish Ph. D., HPES-1
Prof. Vandana Kansal M.Phil., HPES-1
Mr. Hemant Kumar M.Phil., HPES-1
Prof. Sanjay Sharma M.Phil.
Prof. Chinu Bansal M.Phil.
Prof. Seema Tyagi M.Phil.
Prof. Pooja M.Phil., HPES-1
Self Financing Courses
Bhumika
Pradeep Kumar
Kush Bhardwaj
Ashwani